We zijn eraan gewend dat de mens spreekt, niet alleen namens zichzelf maar ook namens andere entiteiten: het heelal, het regenwoud, de dieren, de stad. Parliament of Things (Parlement van de dingen) is een theorie van Bruno Latour die een pleidooi inhoudt voor het recht van het object. Volgens Latour weigert de mens in het moderne denken de rechten, autonomie en ‘agency’ (het handelend vermogen) van het object te erkennen. Hij pleit voor een mensvisie waarin de waarden (niet de waarde) van objecten en andere entiteiten een actieve rol spelen. Bij de ontwikkeling van deze gespreksvorm willen wij afstand nemen van het antropocentrisch denken, waarin de mens een plek inneemt in het middelpunt van het bestaan, en ons afvragen wat de relatie is tussen onszelf en de dingen. Kunnen wij spreken namens de dingen?

Een andere inspiratiebron voor de ontwikkeling van Parliament of Things is de Council of All Beings, een wereldwijd toegepaste praktijk waarbij onze verhouding tot niet menselijke entiteiten, met name de natuur, wordt onderzocht. Deze ‘Council’ beroept zich onder andere op een ritueel van de Aboriginals, die zich verbonden weten met de planten, de wolken, een berg, als ware het hun voorouders. Tijdens het Parlement van de dingen onderzoeken we wat het voor ons Westerlingen betekent om namens de dingen, namens de natuur te spreken. Blijft dit een dualistische verhouding, van mens tot ding, of is het denkbaar dat er een andere relatie ontstaat, dat we onszelf een andere plek geven in het universum?

Het Parlement van de dingen ontwikkelen we samen met Partizan Public, een campagnebureau in Amsterdam. Zij hebben het plan opgevat om daadwerkelijk een Parlement van de dingen op te richten in Nederland in voorjaar 2018. De bevindingen die wij opdoen delen we met hen. Lees hier meer over de plannen van Partizan Publik.


Wil je meer informatie of deelnemen aan het Parlement van de Dingen? Stuur een e-mail naar join@buildingconversation.nl.

Thijs Middeldorp van Partizan Publik nam zitting in het Parlement van de Dingen op 12 mei j.l. Lees hier zijn notulen van de zitting.